Dzisiaj jest:Wykonujemy :

Instalacje elektryczne
Automatyka bram
Instalacje domofonowe
Instalacje odgromowe
Instalacje antenowe
Instalacje alarmowe
Sieci monitoringu
Sieci komputerowe
Oświetlenie awaryjne
Oświetlenie ewakuacyjne

Posiadamy uprawnienia:

certyfikat p.poż.
Pierwszej pomocy
Sep E - Eksploatacja
Sep D - Dozór
Pomiary

Pogoda długoterminowa

UG Niemce

Firmy wyróżnione odznaczeniem Cylex Silver

EL-PRUS na mapie Polski w serwisie fullinfo.pl

Po narkotykach rozum wysiada

Create your own banner at mybannermaker.com!

VENTA - LUBLIN

Zakład poligraficzny

koparko ładowarka

PustaMiska - akcja charytatywna

Niebieska linia

krainawokollublina

Cichoń Bogdan - Strona domowa

page rank

instalacje | oświetlenie | awaryjne | referencje | ewakuacyjne | sytemy oświetlenia awaryjnego | centala | sygnalizacja | montaż oświetlenia awaryjnego | system | EL-PRUS | nasutów | niemce | lublin | lampy | oprawy awaryjne | akumulator | moduły awaryjne | test | przepisy | normy | ups | oświetlenie rezerwowe | referencje | wykonanie instalacji o¶wietlenia awaryjnego | usługi | lubelskie | modernizacja |wymiana |

Oświetlenie Awaryjne i Ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne należy stosować w :

 1. pomieszczeniach : produkcyjnych , magazynowych , oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi , w których poruszanie się w ciemnościach może spowodować wybuch , pożar , lub inne zagrożenie dla życia , lub zdrowia , a także mających powierzchnię użytkową ponad 2000 m2 ,
 2. budynkach użyteczności publicznej : a) wysokich i wysokościowych, b) kinach , teatrach , filcharmoniach i muzeach, c) szpitalach
 3. częściach budynków użyteczności publicznej, obejmujących: a) sale sportowe i widowiskowe z widowniami na ponad 300 osób, b) sale wystawowe, lokale rozrywkowe i sale konsumpcyjne o powierzchni ponad 500 m2, c) sale zebrań i audytoria o 300 i więcej miejscach, d) pomieszczenia handlowe o powierzchni ponad 2000 m2, e) bankowe sale operacyjne o powierzchni ponad 300 m2, oraz skarbce, f) hale pasażerskie dworców o powierzchni ponad 1000 m2,
 4. budynkach zamieszkania zbiorowego, przeznaczonych dla więcej niż 200 osób,
 5. pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, oraz na drogach komunikacji wewnętrznej, oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
 6. garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym o powierzchni powyżej 1000 m2,
 7. innych pomieszczeniach nie wymienionych w pkt. 1-6, w których nawet krótkotrwałe wył±czenie o¶wietlenia podstawowego może spowodować następstwa wymienione w pkt. 1 W pomieszczeniu, które jest użytkowane przy zgaszonym oświetleniu podstawowym, należy stosować oświetlenie przeszkodowe , zasilane napięciem bezpiecznym, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku, drogi komunikacyjnej lub sposobu jej użytkowania, a także podświetlane znaki wskazuj±ce kierunki ewakuacji.

  Oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne i przeszkodowe należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami.

  Dziennik Ustaw Nr 15

lampy awaryjne lampy awaryjne lampy awaryjne

Budynki i obiekty budowlane, a przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej muszą być wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe którym należy zapewnić konserwację i naprawy w sposób gwarantuj±cy ich niezawodne i sprawne funkcjonowanie. Odpowiedzialni za to są ich właściciele ( art.1 Ustawy z dnia 6 maja 2005r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej- Dz.U.nr. 100, poz. 835 z dnia 8 czerwca 2005r.) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów instalacje oświetlenia awaryjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi. Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie żadziej niż raz w roku. W polsce aktualnie najważniejszą norma dotyczącą oświetlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia- oświetlenie awaryjne. Norma ta jest tłumaczeniem normy EN 1838, która obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Czas działania oświetlenia awaryjnego nie może być krótszy niż dwie godziny. Zanik zasilania opraw oświetlenia podstawowego na drogach ewakuacyjnych musi spowodować włączenie oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach PN-EN 1838:2005. Musi istnieć możliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania. Oprawy z własnym żródłem zasilania powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący, lub być podłączone do zdalnego układu testującego PN-EN 60598-2-22.
 • W osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 lx
 • Wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek E maks./E min. Ł 40
 • Na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 0,5 lx
 • W strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjnego natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na płaszczyĽnie odniesienia nie powinno być mniejsze niż 10% eksploatacyjnego natężenia oświetlenia podstawowego, wymaganego dla danych czynności, i musi wynosić min.15 lx
 • W strefie otwartej stosunek E maks./E min. Ł 40 - wymogi te muszą być spełnione również pod koniec ustalonego czasu działania oświetlenia awaryjnego.
 • W strefie wysokiego ryzyka równomierność natężenia E średnie/E maks. Ł 0,1

  W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia oprawy ewakuacyjne powinny być umieszczone co najmniej 2 m nad podłogą:

 • przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,
 • w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,
 • w pobliżu każdej zmiany poziomu,
 • obowi±zkowo przy każdych drzwiach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,
 • przy każdej zmianie kierunku,
 • przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,
 • na zewn±trz i w poblizu każdego wyjścia końcowego,
 • w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy,
 • w pobliżu każdego urzadzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.

  Materiał pochodzi ze strony Hybryd

 •  

  Kliknij i przejdź:

  Systemy Hybryd

  TM Technologie

  O¶wietlenie Majdanek

  Lampa kierunkowa

  Hybryd

  O¶wietlenie BGŻ Arena

  O¶wietlenie magazynu

  O¶wietlenie BGŻ Arena

  Lampa ewakuacyjna

  Wyj¶cie ewakuacyjne

  Instalacja elektryczna

  
  Nasutów , Rudka Kozłowiecka , Niemce , Wola Niemiecka , Leonów , Ciecierzyn , Elizówka , Lublin , Dys , Jakubowice , Krasienin , Jastków , Starościn , Kamionka , Kozłówka , Lubartów , Trzciniec , Jawidz , Spiczyn , Boduszyn , Turka , Pliszczyn , Prawiedniki , Nałęczów , Kazimierz Dolny , ¦widnik , Garbów , Dęblin , Kock , Bełżyce , Głusk , Bychawa , oraz pozostałych z woj. lubelskiego .

  el-prus.pl © 2009
  Aktualizacja strony : 2018-06-06 17:29:57